Rola brokera

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym. Działając na podstawie pełnomocnictwa, wykonuje czynności w imieniu i na rzecz Klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Broker nie jest związany z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym, reprezentuje wyłącznie interesy swojego Klienta.

Broker działa w oparciu o przepisy prawa, uregulowane w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym.
Ustawa określa czynności brokerskie, do których należą:

  • wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia
  • zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia
  • uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia
  • organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich

Obowiązki brokera

Zgodnie z ustawą, broker jest zobowiązany do:

  • poinformowania Klienta korzystającego z jego usług o firmie, pod którą wykonuje działalność i o jej adresie
  • poinformowania o rejestrze pośredników ubezpieczeniowych i sposobie sprawdzenia rejestru
  • okazania przy pierwszej czynności i na każde żądanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
  • udzielenia na piśmie porady, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, w oparciu o rzetelną analizę ofert w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnego wyjaśnienia podstaw, na których opiera się rekomendacja

Poza tym broker ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności brokerskich wykonywania działalności z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia.