Ubezpieczenia majątkowe

Z każdą działalnością gospodarczą wiąże się posiadanie majątku. Dlatego ubezpieczenie majątkowe stanowi podstawę programu ubezpieczeniowego w przedsiębiorstwie. W przypadku powstania szkody zapewni odtworzenie uszkodzonego lub utraconego mienia i pozwoli na wznowienie działalności w najkrótszym możliwym czasie.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • budynki i budowle, ogrodzenia, bramy, wiaty, elementy reklamowe
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie firmy
 • środki obrotowe: produkty gotowe, materiały, produkcja w toku
 • nakłady inwestycyjne w budynkach
 • sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny
 • środki pieniężne, papiery wartościowe

Zakres ubezpieczenia majątkowego może obejmować ryzyka takie, jak:

 • pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek pojazdu powietrznego
 • huragan i grad
 • żywioły, m.in. powódź, ulewny deszcz, śnieg i lód, trzęsienie ziemi
 • upadek drzew i budowli, katastrofa budowlana, uderzenie pojazdu, dym i sadza, fala akustyczna
 • kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, dewastacja
 • ryzyka „polityczne”: strajki, zamieszki, lokaut

Na podstawie dodatkowych uzgodnień z ubezpieczycielem, można negocjować również objęcie ochroną ryzyk niestandardowych (terroryzm, ryzyka nienazwane).
Suma ubezpieczenia wyznacza górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku zdarzenia losowego. Powinna odpowiadać wartości majątku przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie można zawrzeć na wartość:

 • odtworzeniową – odpowiada ona wszystkim kosztom remontu, odbudowy lub zakupu uszkodzonego bądź utraconego mienia
 • rzeczywistą – jest to wartość odtworzeniowa, pomniejszona o faktyczny stopień zużycia technicznego; najczęściej stosowana wówczas, gdy stopień zużycia przekracza 40%
 • księgową brutto – jest to wartość ewidencyjna początkowa, z uwzględnieniem kolejnych przeszacowań.

Nasza kancelaria zapewni właściwe zdefiniowanie przedmiotu ubezpieczenia, wybór odpowiedniej metody określania wartości oraz wyznaczenie sumy ubezpieczenia na jej podstawie, a także dobór właściwego dla danego przedsiębiorstwa zakresu ubezpieczenia w taki sposób, aby w przypadku zdarzenia losowego odszkodowanie pozwoliło na jak najpełniejszą kompensację szkody.