Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w działalności gospodarczej

Z każdą działalnością wiąże się ryzyko nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej: kontrahentowi, nabywcy produktu lub usługi, właścicielowi lokalu bądź budynku, w którym prowadzona jest firma, bądź też osobie, która przypadkowo znalazła się w strefie prowadzonych prac. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej, zwiększa się także ryzyko występowania roszczeń kierowanych do przedsiębiorców z tytułu ponoszonej przez nich odpowiedzialności za szkody. Konieczność wypłacenia odszkodowania, zwłaszcza za szkody osobowe, może powodować poważne perturbacje finansowe w przedsiębiorstwie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pozwala na przejęcie przez ubezpieczyciela ryzyka związanego z zapłatą odszkodowania należnego osobie trzeciej za wyrządzoną jej szkodę majątkową lub na osobie. Co więcej, w przypadku pojawienia się roszczenia, ubezpieczyciel świadczy pomoc prawną w sporze z poszkodowanym i bada zasadność jego roszczeń.

Ubezpieczenie OC Sopot

Ubezpieczenie OC może zostać rozbudowane w zależności od potrzeb firmy o:

 • OC za produkt
 • OC pracodawcy
 • OC za szkody w środowisku
 • OC najemcy
 • OC z tytułu czystych strat finansowych
 • OC za szkody spowodowane nienależycie wykonanymi usługami

W przypadkach niektórych zawodów i działalności, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe.

Dotyczy to:

 • lekarzy i podmiotów leczniczych
 • adwokatów
 • architektów
 • zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami
 • notariuszy
 • biur rachunkowych
 • i wielu innych.

Współpraca z naszą kancelarią gwarantuje indywidualną analizę ryzyka prowadzonej działalności pod kątem odpowiedzialności cywilnej, dobór optymalnego do rodzaju działalności zakresu ochrony ubezpieczeniowej OC, bieżący monitoring pojawiających się zagrożeń.